logo

Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ quản lý chất thải

  • Dịch vụ quản lý chất thải, phương án cải tạo kho bãi, khu vực lưu chứa chất thải. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn DN, các nhà máy… thực hiện theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý chất thải, giải pháp xử lý chất thải, tái chế chất thải hiệu quả, đem lại nguồn lợi về kinh tế.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về môi trường như

  • Quản lý môi trường trong nhà máy, trong quá trình sản xuất.
  • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
  • Đánh giá tác động môi trường chi tiết.
  • Giấy phép môi trường (tức là giấy chứng nhận xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả thải, giấy phép nhập khẩu phế liệu, giấy chứng nhận công trình bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm,…).
  • Đăng ký môi trường.
  • Giám sát định kỳ.