logo
Tỷ lệ góp vốn (%) 51% 19.41% 15% 14.59%

Thành viên góp vốn

Terrarem Group Co., Ltd.

Xem thêm

Công ty CP môi trường đô thị và Công nghiệp 11 – Urenco11

Xem thêm

Ông Vũ Quý Bình

Ông Lê Phú Thái