logo

事業概要

DECOS là công ty liên doanh giữa Tập đoàn môi trường hàng đầu Nhật Bản - Terrarem Group Co., Ltd. và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 - URENCO 11.

DECOS は、日本を代表するテラレムグループ株式会社と都市産業環境株式会社 11 - URENCO 11 との合弁会社です。

続きを見る

製品とサービス

ニュース

相棒