logo

Ngày 27 | 8 | 2018

Kết hợp cùng công ty CP Environment Control Center (ECC Nhật Bản) thành lập công ty TNHH Giải pháp môi trường Kankyo chuyên về kiểm định, đo kiểm, quan trắc, phân tích môi trường.