logo

Ngày 25 | 7 | 2016

Dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế được Quyết định chấm dứt bởi Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên dưới sự đề xuất của các nhà đầu tư.